Turite klausimų?

Bendra informacija, pasiteiravimai:

Tel.  +370 5 231 94 84

 

Pasiūlymo pateikimas:

El. p. info@archyvusistemos.lt

Teisės aktai

„Dokumentų saugojimo taisyklės" (patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157). 
 
„Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės“ (Valstybės žinios, 2011-07-15, Nr. 88-4230).
 
„Dėl nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2012, Nr.: 2 -63).
 
„Dėl likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2011, Nr.: 162 -7722).
 
„Dokumentų rengimo taisyklės“ (Valstybės žinios, 2011-07-15, Nr. 88-4229).
 
„Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė“ (Valstybės žinios, 2011-03-17, Nr. 32-1534).
 
„Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas“ (Valstybės žinios, 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2007, Nr. 4-2982; 2008, Nr 50-846; 2010, Nr. 79-4055; 2012, Nr. 44-2147).
 
Pagal Lietuvos Respublikos Dokumentų ir Archyvų įstatymo 11 straipsnį:
„Valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių vykdant teisės norminių aktų nustatytus įgaliojimus ir veiklą sudaryti ir gauti dokumentai turi būti užregistruoti dokumentų registruose, susisteminti pagal institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentacijos planą, sutvarkyti ir įtraukti į apskaitą.
Nevalstybinės organizacijos ir privatūs juridiniai asmenys dokumentus, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai, privalo rengti, tvarkyti ir į apskaitą įtraukti nustatyta tvarka.“
 
12 straipsnį: „...kiekviena įmonė turi „išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės.“